Japan

Scuba Diving in Japan

Scuba Spy is proud to present to you a comprehensive listing of scuba diving locations and dive shops in Japan. Scroll down to browse through dive shops, or select a region to narrow your search to a more specific location.

Select A Region:


Please Choose A Region

Aichi :: Akita :: Aomori :: Chiba :: Ehime :: Fukui :: Fukuoka :: Fukushima :: Gifu :: Gumma :: Hiroshima :: Hokkaido :: Hyogo :: Ibaraki :: Ishikawa :: Iwate :: Kagawa :: Kagoshima :: Kanagawa :: Kochi :: Kumamoto :: Kyoto :: Mie :: Miyagi :: Miyazaki :: Nagano :: Nagasaki :: Nara :: Niigata :: Oita :: Okayama :: Okinawa :: Osaka :: Saga :: Saitama :: Shiga :: Shimane :: Shizuoka :: Tochigi :: Tokushima :: Tokyo :: Tottori :: Toyama :: Wakayama :: Yamagata :: Yamaguchi :: Yamanashi :